၀ဘ္ဆိုဒ္ ေရးသားျခင္း

လုပ္ငန္းမ်ား သာမက Personal Blogs မ်ား၊ Travel and tours, Lawyer, ေဆာင္းပါးႏွင့္ Media ၀ဘ္ဆိုဒ္မ်ား ကိုေရးသားေပးပါသည္။

လုပ္ငန္း အသံုးခ် နည္းပညာ

Private ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ School Management System, E-commerce, File အခ်က္အလက္ထိန္းသိမ္း ေသာ Cloud storage မ်ား ႏွင့္ အစရွိေသာ နည္းပညာမ်ား ကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။

BYAMASO

လုပ္ငန္းမ်ား သာမက Personal blogs မ်ားပါ စရိတ္စက နည္းပါျပီး ကိုယ္ပိုင္ Website မ်ားကိုပါေရးသား ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။ BYAMASO သည္ ၂၄နာရီ ၇ရက္ မျပတ္ ၀ဘ္ဆိုဒ္မ်ား ၏ လံုျခံဳေရး ႏွင့္ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား အား အထူးျပဳ ကာကြယ္ေစာင့္ လ်ွက္ရွိပါသည္။

ေဆာင္းပါးမ်ား

ေဆာင္းပါးေတြကိုအခမဲ့ ဖတ္ရူ ့ နိုင္ပါတယ္။